Programmatūras rīku izstrāde pirmā pamatiežu ūdens horizonta pazemes ūdens aizsargātības datu tabulu un kartes izveidošanai , Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa LAMO4 pilnveidošana un tā rezultātu publiskošana
2022
Inta Lāce, Kaspars Krauklis, Irīna Eglīte

Atskaitē ir aprakstīta inovatīva pieeja, ar kuru novērtēta pamatiežu ūdens aizsargātība. Tiek izmantoti pazemes ūdens kustības modelēšanas eksperimenti reģionālā hidroģeoloģiskā modeļa LAMO vidē, katram modeļa aktīvās zonas mezglam. Interpretējot laiku, kas ir nepieciešams, lai no reljefa ūdenī šķīstošs piesārņojums sasniegtu tuvāko pamatiežu ūdens horizontu, noteikta pamatiežu ūdens aizsargātība. Etapa izstrādes rezultātā ir izveidota pirmā pamatiežu ūdens horizonta pazemes ūdens aizsargātības karte Latvijas teritorijai, ar iegūtiem datiem papildinātas iepriekšējā etapā izveidotās LAMO4 mezglu datu tabulas.


Atslēgas vārdi
hidroģeoloģiskais modelis, hidroģeoloģisko datu bāze, pazemes ūdens aizsargātība

Lāce, I., Krauklis, K., Eglīte, I. Programmatūras rīku izstrāde pirmā pamatiežu ūdens horizonta pazemes ūdens aizsargātības datu tabulu un kartes izveidošanai , Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa LAMO4 pilnveidošana un tā rezultātu publiskošana. Rīga: RTU, 2022. 18 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196